วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อาการแปลกๆ ของข้าวโพด..ในอราวาฟาร์ม


แปลงนี้ C1  ก่อนปลูกข้าวโพดหวาน มีการไถ ย่องร่องสูง และกว้าง
ใส่ปูนขาว  ขี้หม้อกรอง
ตอนปลูก ก็ใส่ปุ๋ยตามน้ำหยด เป็นปกติ
มีอาการแปลกๆ เช่น
มีฝักมากกว่า 2 ฝัก
ปลายฝักมีปีกเขียว
งอกไหมด้านข้างฝัก
ที่ไม่มีข้าวโพดที่ไหนเขาทำกัน
แปลก....มี 5 ฝัก (อยากออกเป็นฝัก) ต้นเตี้ยและออกฝักที่ยอด
ไม่มีข้าวโพดที่ไหน ทำกัน


มี  4 ฝัก ครับ


นี่ก็แปลกมาก ใน 1  ซอกใบ มีมากกว่า 1 ฝัก


นี่เป็นแปลงข้าวโพดหวานที่มีสองวิธีการ
ไม่คลุมแปลงด้วยพลาสติก (ทางซ้ายมือ)
คลุมแปลงด้วยพลาสติก (ขวามือ)

 

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปลูกข้าวโพดหวาน.. ด้วยการใช้ระบบน้ำหยด ที่อราวาฟาร์ม


เด็กอาชีวะฝึกเกษตรที่อิสราเอลขอเชิญทุกท่านที่สนใจ ไปเยี่ยมชมการใช้เทคโนโลยีน้ำหยดกับการผลิตข้าวโพดหวานที่วิทยาลัยเกษตรมหาสารคาม จะได้เห็นว่าเด็กๆกลับมาแล้ว เขาไม่ได้ไปแบบเปล่าๆ ยังเอาประสบการณ์บางอย่างมาทดลองใช้ ปรับใช้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก้เกษตรกรและนักศึกษาคนอื่นๆได้มากมาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดยผู้อำนวยการ ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ได้สนับสนุนพื้นที่มากกว่า 50 ไร่ และแทรคเตอร์ให้นักศึกษาได้จัดตั้งฟาร์มชื่อ อราวาฟาร์ม ซึ่งเป็นของนักศึกษา ดำเนินการโดยนักศึกษา และเพื่อนักศึกษา ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อทบทวนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากประเทศอิสราเอล โดยใช้ข้าวโพดหวานเป็นพืชตัวอย่าง ผลิตข้าวโพดหวานออกสู่ตลาดทุกสัปดาห์ๆละ 4-6 วัน โดยการเรียนแบบบูรณาการหลายวิชาโดยใช้โครงการเกษตรเป็นฐานการเรียนรู้ และใช้เวลาที่ว่างจากการเรียนในห้องมาทำโครงการ นอกจากข้าวดพดหวาน ยังได้ทดลองใช้ระบบน้ำหยดกับกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า และพืชผักอื่นๆ และขณะนี้กำลังติดตั้งระบบน้ำหยดกับการปลูกอ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง ในลำดับต่อไป เราทำมาตั้งแต่ปี 2551 โดยปลูกข้าวโพดหวาน 3-4 ครั้ง/ปี หมายความว่า เราสามารถปลูกข้าวโพดหวานได้ ประมาณ 90 ไร่/ปี นักศึกษาผลิตเอง จำหน่ายเองแบบสดจากไร่ สนใจดูงาน
     เชิญที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม Fax 043 746285 หรือ ติดต่อ/ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ครูวีรินทร์ (ครูที่ปรึกษา) 085 9245509 wirin2502@hotmail.com

    ได้ทุกวัน  ตั้งแต่เช้า ถึงเย็น ไม่เว้นวันหยุดราชการข้าวโพดหวานของเรา เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ  รสชาติหวาน  เพราะใช้พันธุ์ดี  ปุ๋ยดี          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายเร่งพัฒนาการจัดการศึกษาด้านเกษตรกรรม เพื่อยกฐานะอาชีพเกษตรกรให้เป็นอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้อาชีพเกษตรกร โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เยาวชนไทยเปลี่ยนทัศนคติต่ออาชีพ ขณะเดียวกันก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเกษตรนั้น ที่ผ่านมา สอศ.ได้ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการ เกษตรในเขตอราวา (Arava International Center For Agricultural Training) หรือ AICAT ประเทศอิสราเอล จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพืชศาสตร์ ระบบทวิภาคี เพื่อผลิตกำลังคนด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
          ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า ประเทศอิสราเอลถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในด้านเกษตรกรรม และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก อีกทั้งยังมีสินค้าส่งออกด้านการเกษตรที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ซึ่งโครงการความร่วมมือดังกล่าวนักศึกษาจะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียน และฝึกปฏิบัติงานในฟาร์มของเกษตรกรชาวอิสราเอล โดยมีครูที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานแปล และที่ปรึกษาร่วมเดินทางไปด้วย โดยใช้ชีวิตอยู่ในอิสราเอลเป็นเวลา 10-11 เดือน ซึ่งในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-6 ก.พ. ตนและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จะไปนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งจะเจรจาขอขยายความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้นด้วย.
          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ข้าวโพดหวานพันธุ์ Hibrix 39

อีกประมาณ 17-20 วัน  สามารถเก็บเกี่ยวได้
 อีกประมาณ 7 วัน เก็บเกี่ยวได้เลย
บางต้นมี 2 ฝัก  แต่เป็นฝักที่ไม่สมบูรณ์